Toponimia

3 de xineru de 2013 DE 2013 • Moisés Cima

El Goberno del Reino d’España anuncia, a través del sou Ministerio de Fomento, que nun vei cumprir cua toponimia asturiana, porque el asturiano (y el gallego-asturiano) nun é oficial. En efecto, as llinguas propias d’Asturias nun son oficiales, peró sí lo son a mayoría dos sous topónimos tradicionales, indistintamente de que lo seña a llingua ou non.
A Xunta Xeneral é quen ten as competencias pra establecer os topónimos en Asturies, y el Goberno d’España ten qu’acatar y cumprir esos toponimos máis pr’alló de qu’a llingua na que se xeneren seña ou non oficial. El Goberno español menosprecia, al nun respetar a toponimia oficial, ás institucióis autonímicas asturianas, y con ello al pueblo que representan. Peró máis pr’alló da voluntá del Goberno español d’españolizar por un llado a toponimia asturiana, por outro á Xunta Xeneral (al esqueicer voluntariamente el autonomía d’esta institución sobre a toponimia asturiana), peró ademáis esqueice que, se ben é verdá que nin el asturiano nin el gallego-asturiano tein el estatus d’oficialidá, nun é menos verdá qu’hai úa llexislación específica, a Llei d’Uso, qu’establece entre outras cousas qu’os topónimos da comunidá autónoma del Principado de Asturias tein que ser os tradicionales, y el uso del topónimo oficial é obrigado pra todas as institucióis públicas, autonómicas, municipales ou estatales.

Sempre qu’os entes públicos queren incumprir úa llei alegan desconocemento, y asina xustifican lo que, de nun tratarse dos deretos llingüísticos dos asturianos, acabaría tendo repercusióis llegales.

Vei algún tempo a compañía pública ferroviaria FEVE cambióu a súa carteleiría en todas as estacióis y apeadeiros pr’axustallos á nova imaxe corporativa. Un cambeo d’imaxe que, supoño que, cua absorción pola RENFE é máis que factible que volva cambiar pronto. Nese cambeo d’imaxe os lletreiros nun se tuvo en conta a toponimia aprobada pola Xunta Xeneral, razón pola qu’escribín úa carta, vei un ano, a FEVE, perguntándoyes a causa d’ese incumprimento da llei. Tras un ano y úa segunda carta decidiron dignarse a contestarme mui escuetamente, manifestando que desconocían os topónimos asturianos, y que ye trasmitirían a mía preocupación a RENFE, xa qu’ellos desaparecían, pra que condo volveran cambiar os lletreiros lo tuveran en conta... El desconocemento, ou el pretendido desconocemento, é a miyor das escusas pras institucióis y as empresas públicas pra cumprir as lleis ou non, a comenencia, anque pra os ciudadanos aprican férreamente a máxima de qu’el desconocemento das lleis nun exime a súa responsabilidá. Sempre qu’os entes públicos queren incumprir úa llei alegan desconocemento, y asina xustifican lo que, de nun tratarse dos deretos llingüísticos dos asturianos, acabaría tendo repercusióis llegales.
Neste caso el Ministerio de Fomento nin sequera ten el escusa del desconocemento, escusa que sería especialmente ridícula vendo d’este Ministerio, senón que s’escuda na falta d’oficialidá pra falsear a toponimia asturiana. Úa toponimia que nun sólo foi aprobada pola Xunta Xeneral, senón que tamén foi ratificada polos propios Conceyos afectados. É un caso d’especial gravedá porque el Goberno español demostra, asina, el sou total desprecio hacia as institucióis autonómicas, peró el máis grave é a pasividá del Goberno asturiano, un Goberno que nin ten voluntá d’autogobernarse (por máis que Javier Fernández quera agora ser el campeón del federalismo), nin ten voluntá ningúa por afondar nel proceso de normalización llingüística neste país.